UBYTOVACÍ ŘÁD

1. Tento ubytovací řád se vztahuje na ubytování v chatě Jasan, Kořenov č.p. 34, Kořenov.

2. Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý host, který je v chatě ubytován. Host převzetím klíčů od chaty Jasan vyjadřuje souhlas s tímto řádem a zavazuje se jím řídit.

3. Host může užívat chatu Jasan po dobu, kterou má řádně předem smluvenu a uhrazenu.

4. Ubytovací zařízení může ubytovat pouze občana, kterého řádně přihlásí. Host při nástupu k ubytování předloží osobní doklady potřebné k zapsání do knihy ubytovaných. Zákaz pobývání nenahlášených osob.

5. Na základě rezervace chaty je hostovi rezervováno ubytování od 15:00 a nejdéle do 17:00 hod, dohodnutého dne. Po 17:00 hod. musí být hodina ubytování výslovně předem dohodnuta.

6. V den skončení smluveného pobytu je host povinen uvolnit chatu nejpozději do 10.00 hod.

7. Za ubytování a služby s ním spojenými je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem ubytovatele. Při rezervaci ubytování může ubytovatel požadovat zaplacení zálohy. Pro případ zrušení rezervace ze strany hosta, je poskytovatel ubytování oprávněn požadovat a host se zavazuje uhradit storno poplatky zveřejněné na www.chatajasan.cz .

8. V den příjezdu je host povinen zkontrolovat si inventární seznam, který je vyvěšen v každém pokoji a zjištěné rozdíly ihned nahlásit odpovědné osobě. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a host bude muset případné nesrovnalosti uhradit na místě v hotovosti.

9. Ve všech prostorách chaty Jasan je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně. Kromě krbových kamen- za jejich bezpečný provoz odpovídá host. Krbová kamna ve společenské místnosti slouží pro vytvoření celkové pobytové pohody. Je zakázáno v nich spalovat jakýkoli druh odpadu, k topení je určeno připravené dřevo.

10. Pro udržení čistého prostředí prosíme hosty, aby si při vstupu do budovy chaty Jasan řádně očistili obuv a následně použili domácí obuv. Je nepřípustné po budově chodit v lyžařské obuvi, snowboardových botech, pohorkách apod.

11. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí. V celém objektu je nutno udržovat čistotu a pořádek.

12. Provozovatel chaty Jasan neodpovídá za případné ztráty a škody na majetku hosta, na věcech vnesených občanem do ubytovacího zařízení, ani za škody na jeho osobních věcech a to včetně klenot, peněz a jiných cennostech.

13. Ubytovaný host je oprávněn užívat prostory vyhrazené pro ubytování. Bez souhlasu ubytovatele nesmí zde přemisťovat nábytek, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace či rozvodů ubytovacího zařízení. Rovněž nesmí provádět žádné jiné změny na jakémkoli zařízení chaty Jasan.

14. V chatě Jasan může ubytovaný používat pouze elektrické spotřebiče pro osobní hygienu (holící strojek, vysoušeč vlasů, osobní počítač),vyjma kuchyňských spotřebičů. Akumulační kamna v pokojích a společenských místnostech nejsou určena k sušení prádla a obuvi. K sušení jsou určeny topné žebříky v koupelnách.

15. Za případné škody způsobené na zařízení a majetku (včetně ložního a jiného prádla) odpovídá host a je povinen tyto škody nahradit v plné výši.

16. Ubytovaný je povinen při každém odchodu uzamknout dveře do chaty, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče a saunu, uzavřít vodovodní kohoutky, vypnout televizi a satelit. Při odjezdu je host povinen odevzdat klíče odpovědné osobě. V případě ztráty klíčů host uhradí náklady související s jejich celkovou výměnou, včetně klíčové vložky vchodových dveří (poplatek 1.500,-Kč.)

17. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let věku bez dozoru dospělých ve všech prostorách ubytovacího zařízení. Za děti zodpovídají rodiče nebo osoby, kterým byly svěřeny do péče v době pobytu !!

18. Ubytovaným není dovoleno brát na pokoje sportovní nářadí ani předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazené místo v místnosti vlevo u vchodových dveří do chaty.

19. V době od 22:00 do 07:00 hod je host povinen dodržovat NOČNÍ KLID!!! V případě, že i přes upozornění porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje tento „Ubytovací řád“, může ubytovatel resp. zástupce ubytovatele i před uplynutím dohodnuté doby o ubytování ukončit pobyt hosta s okamžitou platností, bez finanční náhrady.

20. Míčové hry a jiné sporty je možno provozovat pouze na místech určených k tomuto účelu. Veškeré sportovní vyžití host užívá pouze na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nezodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví.

21. Dětská hřiště (houpačky, skluzavky, prolézačky apod.) mohou děti používat pouze za přítomnosti dospělé osoby (rodiče, apod.). Pronajímatel tímto upozorňuje hosty, aby nepouštěli děti na hřiště bez dozoru.

22. Motorová vozidla po předchozí domluvě s pronajímatelem mohou být zaparkována jen na určených místech. Tato parkovací plocha je nehlídaná a tudíž pronajímatel neručí za případné ztráty či poškození vozidla, nebo věcí ve vozidle.

23. V zimním období je host povinen dbát opatrnosti při pohybu v okolí budovy chaty Jasan z hlediska nebezpečí úrazu padajícím zmrzlým sněhem, nebo rampouchy a z hlediska možnosti úrazu na sněhu a náledí. Vozidla musí parkovat tak, aby je padající sníh a rampouchy nemohly poškodit.

24. Pobyt domácích a jiných zvířat není v chatě Jasan povolen.

25. Všichni hosté chaty Jasan jsou povinni dodržovat tento ubytovací řád. V případě jeho porušení, je pronajímatel chaty oprávněn ubytování ukončit ihned a bez náhrady.

26. Zrušení objednaného pobytu, viz. Storno poplatky

Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v tomto ubytovacím řádu.