Hřiště Chata Jasan

(PROVOZNÍ ŘÁD)

Hřiště u Chaty Jasan je neveřejným soukromým prostorem. Používání hřiště, jeho vybavení a zařízení není určeno k veřejnému užívání.

Je určeno pro věkovou hranici od 3 – do 10 ti let. Starší osoby nemají na vybavení a zařízení hřiště přístup, mimo osob vykonávající dozor a dohled nad dětmi.

Dětem je vstup na dětské hřiště, užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné odpovědné osoby.
Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející dospělá osob.
Úmyslné poškození, zničení a znečištění dětského hřiště a herních prvků je trestné. Každý kdo způsobí poškození, zničení dětského hřiště je povinen uhradit vzniklou škodu.
Dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku. V případě zjištění, že je stavem dětského hřiště ohrožena bezpečnost dětí, nesmí dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo.
Vstup na skluzavku a herní věž je povoleno vždy pouze jedné osobě. V opačném případě provozovatel chaty Jasan neručí za případné vzniklé újmy.
Je zakázáno:
- vstupovat do prostoru dráhy houpačky v době jejího pohybu
- je výslovně zakázáno klouzání se hlavou dolů a ve stoje
- houpání se na houpačkách bez přidržování se oběma rukama, popř. vyskakování ze sedátka za pohybu
- vylézání na střechu věže
- přelézání zábran a zábradlí
- používání zařízení hřiště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané a Chata Jasan neručí za případné následky nesprávného a zakázaného užívání
- používání skluzavky v horkém počasí, kdy její povrch je rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku
- vstup na hřiště pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý
- přinášet na hřiště hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky, ostré a skleněné předměty
- odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečisťovat hřiště a jeho okolí
- kouřit, konzumovat alkohol, užívat omamné, toxické a psychotropní látky
- vstup se psy a jinými zvířaty
Provozovatel Chaty Jasan nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů.
V případě nerespektování provozního řádu si majitel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru hřiště.


[206]